همسفران وادی عشق ما همسفران در کنگره 60 به بهانه ی اعتیاد مسافرانمان دور هم جمع شده ایم تا به وادی عشق برسیم پس ما همسفران وادی عشقیم و می دانیم که برای رسیدن به وادی عشق باید عاشق شد و شرط عاشق شدن ،عاقل شدن است .انسان هر چه عاقل تر باشد،عاشق تر می شود. امیدوارم که مطالب این وبلاگ بتواند اندکی ما را در رسیدن به وادی عشق یاری فرماید. http://c60zohreh.mihanblog.com 2020-09-24T18:43:29+01:00 text/html 2020-06-10T07:22:06+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره در باب دستور جلسه هفتگی؛ هفته راهنما به قلم همسفر زهره http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1201 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام نامی اولین عاشق که اوست<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">او فقط راه را نشان می دهد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در باب دستور جلسه هفتگی؛ هفته راهنما به قلم همسفر زهره</span></b></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/ax/ff2.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;">او کسی است که هنگامی که در خواب غفلت و جهالت خودم آرام گرفته ام من را بیدار می کند و به حرکت و تغییر وا می دارد و وقتی مثل امواج سرگردان دریا به این سو و آن سو می زنم، آرامم می کند تا در پرتوی آن آرامش، بتوانم خوب تفکر کنم و راهم را بیابم...</span></div></div> text/html 2020-04-23T21:44:40+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره برداشت من از سی دی صور پنهان http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1200 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام خالق عشق</font></b></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">برداشت من از سی دی صور پنهان</font><span style="font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://uupload.ir/files/bw6x_untitled.png" alt="صورپنهان " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای اینکه قالب ما ( جسم ما) از دوام و قوام خوبی برخوردار باشد؛ انسان بایستی هر لحظه به آنچه دریافت می کند، دقت کند حالا دریافتهای ما چیست؟.....<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">انسان هر چه باشد مهم اینستکه دارای عشق و محبت باشد؛ تمام این سختی ها و تلاش ها و مشکلاتی که انسان متحمل می شود، تمام آمدن و رفتنها و آموزش دیدن ها با حضور در کنگره ، با شرکت در لژیونهای مجازی و ... همه و همه برای یک چیزی و در یک چیزی خلاصه می شود....</span></p></div> text/html 2020-04-23T20:09:09+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره برداشت از سی دی http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1199 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: start;"><b style=""><font size="3">به نام خالق عشق</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">برداشت من از سی دی کج</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/ax/iii.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;">ما برای رسیدن به حقیقت هر چیزی باید رمز و راز آن موضوع را بلد باشیم....</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;">پس ما با پیدا کردن راه کنگره رمز رسیدن به درمان را به دست آوردیم.اما آیا ما با رمز تنها حالمان خوب می شود؟! آیا فقط با آمدن به کنگره حالمان خوب می شود؟! خیر ما باید در کنگره راز رسیدن به حال خوش هم به دست آوریم که به نظر من راز موفقیت و حال خوش در کنگره ....</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-01T07:20:50+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره گزارش تصویری مراسم پیمان http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1179 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="2"><b>گزارش تصویری مراسم پیمان</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/lejion/5s%20%281%29.jpg"></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/lejion/12s.jpg"></div><br></div> text/html 2020-03-01T07:18:21+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره تقدیر و تشکر از کمک راهنما هم‌سفر زهره http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1196 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه دوم از دور بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی هم‌سفران نمایندگی شیخ بهایی با استادی هم‌سفر مهین و نگهبانی هم‌سفر الهام و دبیری هم‌سفر مهری با دستور&nbsp;<b>«</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">OT</span></b><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;»</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;و&nbsp;<b>«تقدیر و تشکر از کمک راهنما هم‌سفر زهره»</b>&nbsp;روز دوشنبه 14 بهمن‌ماه 1398 ساعت 15 برگزار شد.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/63099/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/IMG_7111%20(Copy).JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">در این کارگاه آموزشی مراسم تقدیر و تشکر از کمک راهنمای محترم همسفر زهره برگزارشد. استادمحترم خانم مهین فرمودند:</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">خداوند توفیق خدمت به انسان‌ها را به هرکسی عطا نمی‌کند اگر توانستیم امروز دست کسی را بگیریم، اگر توانستیم غمی از دل کسی برداریم، اگر توانستیم باری از روی دوش کسی برداریم، این خدمات خیلی ارزشمند است...</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-07T18:59:03+01:00 c60zohreh.mihanblog.com همسفر رویا دل نوشته برای عرض تشکر http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1186 <p align="center"> <strong><font size="4">دل نوشته ها</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="4">به پاس قدر دانی</font></strong> </p><p align="center"><img class="image-preview" src="https://up.c60.ir/repository/26336/shoobeh/hh.jpg"></p><p align="center"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><img style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" src="https://up.c60.ir/repository/63099/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C/IMG_7142%20(Copy).JPG"></span></p> text/html 2020-02-01T10:32:44+01:00 c60zohreh.mihanblog.com همسفر رویا تقدیر و تشکر http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1185 <p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff0000" size="3"><strong>استاد عشق ؛</strong></font></p><p align="center"><br><img style="width: 370px; height: 362px;" border="0" hspace="0" alt="" align="bottom" src="http://s1.picofile.com/file/7946416555/aksgif_mihanblog_com_tashakkor_tanks_3.gif"></p><p style="text-align: center;"><img alt="شکلک های محدثه" src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/1.gif">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2020-01-31T10:28:37+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره گفت و گو با کمک راهنما همسفر زهره به مناسبت مراسم تقدیر و تشکر از ایشان http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1188 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b>تسلیم بودن درونی و برونی، رمز ماندگاری در کنگره است</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b>گفت و گو با کمک راهنما همسفر زهره</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b>به مناسبت مراسم تقدیر و تشکر از ایشان</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/10_10_98/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B0_%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B2%20%28Copy%29.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به مناسبت مراسم تقدیر و تشکر از زحمات کمک راهنما همسفر زهره در پایان خط&nbsp; کمک راهنمایی و سرآغاز خط اسیستانتی با ایشان گفت و گویی آماده کرده ایم که تقدیم نگاه زیبای شما می کنیم. ایشان در سخنان خود عنوان فرمودند:&nbsp;&nbsp;<b>من&nbsp;به این باور رسیدم که اصلاً جایگاه‌های خدمتی در کنگره باهم فرقی ندارند و چیزی که مهم است این است که هر خدمتی که به تو دادند با تمام وجود انجام دهی و آگاه باشی&nbsp; که داری چه‌کار می‌کنی تا لذت آن خدمت را بچشی.</b><br>&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لطفاً در ادامه ی مطلب با ما همراه باشید...</font></div></div> text/html 2020-01-31T08:08:14+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره رهایافتگان (20) http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1194 <div style="text-align: center;"><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">روز&nbsp;چهارشنبه 30 بهمن 1398&nbsp;</span></b></font></font></b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 233, 239); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">،</span></b></font></font></b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 233, 239); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font size="3"><b><font size="2">&nbsp;همسفر&nbsp; پریسا از اعضای لژیون هشتم</font></b></font>&nbsp;</span></b></font></font></b></font><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 233, 239); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">گل رهایی را از&nbsp;</span></b></font></font></b></font></div><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 233, 239); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;"><b><font size="2"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">دستان پر مهر و عطوفت بنیان کنگره 60 جناب آقای مهندس دریافت کردند.</span></b></font></font></b></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/1%20(81).JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 233, 239); color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>خانم پریسای عزیز:</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 233, 239); color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><font size="2"><b><b><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(255, 192, 0);">تبریک،تبریک،تبریک</span></b></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 233, 239); color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 233, 239); color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; color: rgb(0, 102, 0);">این رهایی گوارای وجودتان باد!</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px;"></span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; color: red;"><br></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; color: red;"><br></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; color: red;">برای انجام این عمل عظیم</span></font></b><div><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; color: red;"><br></span></font></b></div><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; color: red;">شکر شکر شکر</span></font></b></div></div></div> text/html 2020-01-31T07:13:18+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره ورود به سفر دوم با نوشتن چهل سی دی http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1195 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; background-color: rgb(255, 233, 239);">&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 98/11/30&nbsp; همسفران خانم حدیث، خانم مرضیه و خانم حکمت، از لژیون هشتم با نوشتن چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند.</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/1%20(56).JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">مبارک باشد!</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-01-31T06:51:16+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره گفت و گو با همسفر زهرا http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1191 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.33px;"><strong>گفت و گو با همسفر زهرا از قبول‌شدگان آزمون راهنمای تازه واردین</strong></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.33px;"><br></span></font><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.33px;"><strong>محبت و صبر سرلوحۀ امنیت و آرامش به تازه‌وارد است</strong></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.33px;"><strong><br></strong></span></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/28%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D9%87%D8%AC%D9%88/IMG_7963%20%28Copy%29.JPG"></div><div><br></div><div><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;همسفر زهرا از قبول شدگان در آزمون کمک راهنمای تازه واردین هستند که اخیرا شال زیبای سبز رنگ را از</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">دستان پر مهر آقای مهندس حسین دژاکام دریافت نمودند و اکنون در حال خدمت هستند در ادامه شما را به گفت و گو با این دو عزیز دعوت می نماییم ....</span></p></div></div></div> text/html 2020-01-30T07:07:15+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره گفت و گو با همسفر نرگس http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1193 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حسی وصف نشدنی از لیاقت خدمت به دیگران</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گفت و گو با&nbsp; همسفر نرگس&nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از قبول شدگان آزمون کمک راهنمایی</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/4/0025.jpg"></div> text/html 2020-01-21T16:21:21+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره تبریک جایگاه راهنمای تازه واردین خدمت همسفر زهرا http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1183 <div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>تبریک تبریک تبریک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b></b></font><br><img src="https://up.c60.ir/repository/6285/lejion/3aa%20%282%29.jpg"></div></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از طرف اعضای لژیون هشتم، رسیدن به جایگاه راهنمای تازه واردین را خدمت همسفران نمایندگی شیخ بهایی تبریک عرض نموده. و تبریک ویژه خدمت خانم زهرای عزیز از همسفران خوب و فعال لژیون هشتم و آرزوی موفقیت برای ایشان.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گوارای وجودتان باد!<br></font></b></div></div> text/html 2020-01-21T16:14:16+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره تبریک جایگاه استادی خدمت خانم زهره http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1182 <div align="center"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 16.5px;" align="right"><font size="2" face="Tahoma, sans-serif" color="#464646">جلسه اول از دور اول کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی اردستان با استادی&nbsp;</font><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">هم‌سفر&nbsp;</span><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">زهره، نگهبانی هم‌سفر زهره و دبیری هم‌سفر شهناز با دستور جلسه «<b>جشن هفته هم‌سفر</b>» روز شنبه 28 دی 1398 ساعت 17 برگزار شد.</span></p><br> <div><img src="https://up.c60.ir/repository/26336/78.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">همسفری می تواند کاری سهل باشد و می تواند کاری سخت باشد. موقعی سخت می شود ک نمی پذریم و اگر سهل بپذریم برایمان سهل می شود و خیلی راحت می توانیم با آن کنار بیاییم.</span></div></div> text/html 2020-01-21T09:14:30+01:00 c60zohreh.mihanblog.com زهره ورود به سفر دوم با نوشتن چهل سی دی http://c60zohreh.mihanblog.com/post/1181 <div align="center"><font size="2"><b>&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 98/10/25&nbsp; همسفران خانم زهره، خانم مهری، خانم سمیرا، خانم فهیمه و خانم سمیه از لژیون هشتم با نوشتن چهل سی دی رسما وارد سفر دوم شدند.</b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahaye4shnbe/1%20(33).JPG"></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>مبارک باشد.</b></font></div>