(به نام قدرت مطلق الله)
روز دوشنبه مورخ 98/4/10 لژیون هشتم به استادی خانم زهره و دبیری همسفر نگار با دستور جلسه سی دی هفتگی حقه 1 از استاد امین در ساعت 17:30 با حضور همسفران آغاز به کار نمود .


آقای امین درسیدی گفتند که ما در آفرینش جهان هیچ نقشی نداریم ولی در تعادل جهان نقش میتوانیم داشته باشیم.و این جمله معنای عمیقی دارد به خاطر همین است که می گویند ما نمی توانیم دیگران را تغییر دهیم زیرا ما خالق آنها نیستیم وقتی میتوانیم که خود ما سازنده آن باشیم مانند کسی که عروسک یا یک لیوان را درست میکند چون سازنده آن است میتواند آن را هر مدلی که بخواهد تغییر بدهد.. اما برای تعادل جهان آفرینش میتوانم کاری کنم که باتغییر خودم وبارفتار خودم هم خودم آرامش داشته باشم وهم کسانی که در کنارمن هستند درآرامش وآسایش ودر تعادل باشند.مانمیتوانیم به زورانسانها راتغییر بدهیم و زودتر ازتاریکی دربیاوریم باید وقت آن برسد تا بتوانند به درستی از تاریکی هاخارج بشوند..

همسفرزهره کمک راهنما: سی دی پایه وحقه یک وحقه دودرواقع مکمل یکدیگرنداینها سی دی های کفر وکبر و نفاق و شرک قبلی را کامل میکند و نکات جدیدی به مایادمی دهند و خیلی نیاز به تکرار دارند و تکرار آنقدر مهم بوده که آقای امین مجدداآنها رابازگو کردند و واقعا میخواهند چیزی را بما بفهمانند و باید حواسمان باشد

سی دی حقه یک

همسفر زهره ش:اگر ما بخواهیم چیزی را اصولی یاد بگیریم بایستی ازش یک تعریف درستی داشته باشیم هرچیزی یک صور آشکار دارد یک صور پنهان.تعریف هایی که از صور آشکار میشود بسیار راحت میتوانیم آنرا تعریف کنیم مانند کوه ، درخت ،ساختمان و....بنابراین براحتی میتوان انچه که برداشت واستنباط  کردیم را بیان کنیم. اما بعضی چیزها مربوط به صور پنهان میشود مانند شخصیت ، زیبایی ،شجاعت ، ترس اینها را نمیتوان براحتی تعریف کرد شاید سال های سال بگذرد تابتوان از ان یک تعریف اصولی داشته باشیم.پس باید از آنها یک تصویر ذهنی داشته باشیم . در روانشناسی تعاریف مختلفی در مورد روح، روان ،شخصیت و... می باشد و با هم متفاوت می باشند.آقای مهندس راجع به روان یک تعریف کردندکه خلق و خو میشود روان وچون اصولی بود ماندگار شد.تعریف باید آنقدر اصولی باشد که فقط یک برداشت از آن شود مانند شیر.هنگامیکه که میگوییم شیر،چندبرداشت از آن میشود شیر آب یاشیر خوراکی یاشیر حیوان پس باید تعریف انقدر جامع باشد که فقط یک برداشت از آن شود .هرموقع میخواهیم کاری را انجام دهیم باید یک اموزش پایه و اصولی باشد.  سه ضلع مثلث  دانایی تجربه ،آموزش ، تفکراست ماهرکدام بخودی خود تجربه می کنیم تفکر هم می کنیم اماباید آموزش ببینیم واموزش باید بصورت پایه ای باشد یکی از پایه های اموزش سوال پرسیدن است و انسان باید وسواس ها ومنیت راکنار بگذارد تابتواند سوال بپرسد وبرایش مهم نباشد دیگران چه قضاوتی راجع به اومی کنند.یکسری مسائل درکلام اله مطرح شده مانند کبر،کفر،نفاق و شرک.هنگامیکه شیطان دچار تکبر شد سجده بر آدم نکرد ودچار کفر شد چون خدای خود راپنهان کرد.این موضوع راتشبیه کردند به کارخانه ای که موسس آن خداوندباشد و نور تولید می کند. این کارخانه برای اداره شدن احتیاج به عوامل اجرایی زیادی دارد مثل مدیر کارمند نگهبان.اما رییس کارخانه خداوند است که قابل رویت نیست مامیتوانیم از فراورده های این کارخانه استفاده کنیم ولی اگرکسی بخواهد سهام دار این کارخانه باشد و نقش خدارا کمرنگ کند و خود را خالق کارخانه بداند نمیتواند از ان نور بهره ببرد وباید این انرژی را ازجای دیگر بدست بیاوردو این انرژی را ازافرادی که ازان فرمانبرداری می کنند بدست می آورد.بسیاری ازرنج هایی که در قران ازآن به عنوان عذاب علیم و عذاب عظیم یاد می کندهمان بیماری های روان تنی است که دراثر شرک ،کبر ونفاق بوجود می اید ودر اثر بیماری های روانی جسممان هم دردمند میشود این امواج منفی باعث یکسری عوارض وعواقب میشود . هنگامیکه خوبی های یک نفر رادر زندگی پنهان کنیم دچارکفرشده ایم وکفر جاری است وفقط مربوط به زمان حضرت محمدو بت پرستی نمی شود

همسفر مهری :مشرکان همیشه به دنبال خدا می گردند .نمیخواهندجای خدا قرار بگیرند ولی بطور ناخوداگاه اینطور واقع می شود .من ابعاد خودراچگونه میتوانم جای خداوندببینم این از غفلت ونادانی ماست اولین کسی که تبادل های مارا بوجود اوردگفت از اهریمن دوری کن کسانی مانندفرعون دنباله رو شیطان میشوندوکفر وشرک راایجاد می کنندواین چیزهاکم کم وبتدریج انجام میشود اینکه بدی های دیگران راجذب می کندوانرژی خودرا از دست می دهد.

همسفر نگار:در روانشناسی نمیتوان به تعریف جامعی رسید وان به این دلیل است که درمورد صور پنهان صحبت می کنند اگرمابتوانیم نسبت به صور پنهان تعریف جامعی داشته باشیم وبه یک نظر واحدی برسیم میتوانیم صورپنهان رابفهمیم ودرک کنیم .علوم زمانی مسیر خود را طی میکنن که به تعاریف درستی رسیده باشندوآن رابایدتبدیل به یک مدل کرد تابهتردرک کنیم.

همسفر الهام:اگربه ابعادهستی یعنی هرچیزی که دراین جهان هستی وجود دارد اعم ازحیوانات گیاهان جامدات و...توجه داشته باشیم میفهمیم که ماذره ای کوچکی بیش نیستیم .ماحتی نمیتوانیم پشه کوچکی راخلق کنیم.پس نباید جایگاه خود را بالا بدانیم وخودراجای خداوند بدانیم

همسفر نسرین:دربدن ماسیستم ایکس است که نووترانس میترها و مدیاتورها هستند که مارا کنترل می کنند واز سد خونی مغز هم افکار وهم امواج وهم مواد مخدر عبور می کند و من همیشه کسی رامقصر میدانستم که مواد مخدر مصرف میکند و هیچوقت خودراگناهکار نمیدانستم که افکار و امواج منفی ازذهن من هم عبور می کند.

همسفر زهرا:کسیکه دچار کبرشده است یک نوع جاذبه وقدرت بالایی دارد که میتواند دیگران راجذب خودش کند وآن نیرویی داشته که دروجودش کبر بوجود امده واین کبربه حدی میرسد که خودراجای خداوندتلقی کند.

همسفر اکرم :درمورد کبر اینطور نیست که بگوییم ان شخص 20درصد کبر دارد یا100درصد بلکه باید خودش را بشناسد وشروع کند به پالایش خود تاکم کم این کبر را ازخود دورکند ناخوداگاه تاج 500کیلیویی روی سرش نگذارد.درست است که این تاج بسیار زیباست اما وزن بالای آن باعث میشود سر انرانابود کند واین تمثیل کسانیست که کبر دارند.

همسفرنسرین:تاج تمثیل کسانی است که دنبال جایگاه قدرت هستند ولی ظرفیت آنرا ندارند.

همسفر زهره ش: تکبر باعث رانده شدن ما ازرحمت خداوندمیشودیعنی ان سهمی که ازنور خداوند داریم بما داده نمیشود.پس همیشه باید ازخداونداول ظرفیت بخواهیم بعدآن جایگاه رابخواهیم تادچار تکبر نشویم.

همسفر مینا:این سی دی تکمیل کننده سی دی پایه بود.کبر باعث به هم خوردن ارامش می شود کبرباعث تعصبات خاص در زندگی می شود ماننداینکه انسان فکر میکند نژاد برتری داردونیازی به هیچکس ندارد.

همسفر زهرا پ:اگرمیخواهیم تغییر وتبدیل صورت بگیرد باید آموزش بگیریم.درکنگره بماآموزش می دهد که چگونه زندگی کنیم.ریشه سوال نکردن به منیت برمی گردد.

همسفرزهره م:گاهی اوقات دوست داریم که مشکلات دیگران رابشنویم وآنراتقویت می کنیم وباعث بهم ریختن مامیشود وگاهی اوقات میخواهیم دیگران برای مادلسوزی کنند که هم باعث تخریب برای خود ودیگران میشود .مسافری که هنوز به درمان نرسیده باید زمان خود راطی کند تابه رهایی برسد.

همسفر فاطمه:خداوندهنگامیکه بکسی سختی می دهد نگران آن سختی نباشید زیراماباید پخته وتبدیل شویم.

همسفر الهام:کفر یاکبر ونفاق دروجود همه هست وموقعی متوجه میشویم که آموزش ببینیم وتاموقعیکه آموزش نبینیم خودرا بی گناه می دانیم وهیچ تغییری در ماصورت نمیگیرد.

همسفر اعظم :فرق بین کبر ومنیت چیست

همسفر الهام:همه صفات خداوند در انسان وجود دارد ولی تنها صفت کبریایی بودن مختص خداونداست چون این تغییر در ماهیت وجوهر است .کبر یعنی جنس خودرابالاتر دیدن  .ولی منیت جایگاه خودرابالاتر ازآنچه هست ببینیم.

همسفر زهره ش:کبر کمی بالاتر ازمنیت است.منیت زیرمجموعه ای ازکبر است .

خانم زهره :تفاوت منیت وکبر:درمنیت انسان جایگاهش راازاونی که هست بالاتر میداند مثال لیسانس هست اماخودش رادرحد دکترامی داند امادر کبر آن شخص جنس خودش رابرتر میداند. 

خانم زهره: فرق بین انسانها جایگاهایشان هست نه درجنسشان.همه ماجنسمان یکی است فقط جایگاهایمان باهم فرق میکندو یک نفرباسعی وتلاش خودش جایگاهش را یک خورده بالا ترمیبرد ویکی هنوز جایگاهش پایین تر استچون تلاش نمیکند.

همسفر زهره ش:درعالم بالاقبل ازخلقت همه انسانها یک نوری بودند وخداوند در کتاب مقدس فرموده من گنج پنهانی بودم دوست داشتم شناخته بشوم وبرای همین تجلی کردم این تجلی در عالم بالا بوده وبعد خلقت صورت گرفته ودرعالم تجلی ما حالت وحدت راداریم وهمه یکی بودند چه انساهای خوب وچه انسانهای بدوقتی از عالم زر به پایین آمدیم وخلقت صورت گرفت هر کس تعینی پیداکردوجایگاه خودراپیداکرد.

همسفرنگار:سوال کر دند که چرا مادر روان شناسی وجامعه شناسی نظرات متناقض داریم؟

خانم زهره درجواب فرمودند:برای اینکه این مطالب مربوط به صورپنهان است واگر انسان بخواهد برای چیزی که مربوط به صورپنهان میشود راتعریف درستی از آن داشته باشد یک کار زمان بر است والان همه دارند تعاریف همدیگر راتقلیدمیکنند وفقط چند تاکلمه از آن را یا کم یازیاد میکنندوبه اسم خودشان به دیگران ارائه میدهند.اگر تعاریف درستی از چیزی نداشته باشیم آن علم لنگ میزند واگر 1000 سال هم از آن بگذرد آن علم به نتیجه نمی رسد.به عنوان مثال :ماهمیشه فکر میکردیم که کافران ومستکبران ومشرکان مال دوران قبل بودند وچون معنای آن رانمیدانسنیم حالمان همیشه بدبودووقتی استاد امین برای ما معنای درست کفر،شرک،کبرراکه خیلی مهم هستند برای ما باز کردند که چرا این کلمات اینقدر درقرآن تکرار شده وچرا همیشه مادررنج وعذاب هستیم واینقدربیماری هازیاد شده وهمه یا بیماری جسمی دارند یا روانی واز این دوحالت خارج نیستند اگر ما معنای درست کلمات رانفهمیم هیچ موقع حالمان خوب نمیشودماباید تعاریف درست کلمات رابدانیم اگر تعاریف درست راندانیم روز به روز بیماریهای جسمی وروانی ما زیاد میشوند.وبرای اینکه متوجه کبر وشرک وکفر شویم سیدی های مربوط به آنها راگوش بدهیم وببینیم که چه قدر میتواند معنای درست آنها به ماانسانها خصوصا خانمهاکمک کندکه بیشترین مشکلات مارادر زندگی حل شود.ماهیچ وقت فکرنمیکردیم که ماهم جزء آنها هستیم ومنیت جلوی دانستن مارامیگرفت وهمیشه استرس جهانهای دیگرومرگ راداشتیم ودرکنگره آقای مهندس معنای مرگ راچه زیبا بیان کرده اند و مادر کنگره معنای درست کلمات رافهمیدیم . آموزش باید پایه ای وساده ودرست انتقال داده بشودتا بتواند انسانها راتغییربدهدوبرای همین آموزشهااست که روزبه روز کنگره شلوغ میشود ماباید تغییرات وزیبایی های دیگران را بازگو کنیم واگر به آنها نگوییم این میشودکفر؛وکفر یعنی پنهان کردن؛ ماباید پیوند محبت را با دیگران برقرار کنیم وخوبی ها وزیبایی همدیگر را بگوییم.آقای خدامی چه زیبا درجلسه فرمودند که معنای درست مهربان این است کسی که از مهر ومحبت خود پاسداری ونگهبانی میکند.رمز موفقیت در زندگی ماانسانها این است که فاصله بین انسانها کم شود مسافر وهمسفرفاصله بین آنها کم بشود وهمیشه سعی کنیم خوبی های مسافرانمان راببینیم وبه اوبگوییم تا پپوند محبت کم کم قوی تر شود وآنها تغییر کنند.

پرهیزکاران به خداوند نزدیکترهستند پرهیز کاران چه کسانی هستند ؟ پرهیز کاری یعنی دوری از ضدارزشها و ضد ارزشها یعنی غیبت،دروغ،سرزنش کردن،مسخره کردن و... پس کسی که این کارهاراانجام نمیدهد میشود پرهیزکار؛

ومعنای کبر اینست که خودش را درحد خدا میداند و کسانی که دچار کبر میشوند روزیشان قطع میشود وخداوند میگوید الان که تو به جای من هستی پس رزقت را هم خودت فراهم کن واودچار بیقراری وآشفتگی میشودوفقط خداوند است که صمد است وبه هیچ کس نیازی ندارد

هر کلمه ای معنای آن درخودش هست ولی مامتوجه نمیشویم مافقط کلمات عریی ویا فارسی آن رامیخوانیم وردمیشویم وتک تک آیات برای ماانسانها پیام مهمی دارند زیرا خداوندشخصا با انسانهادرقرآن صحبت میکندوقران برای این کتاب کاملی است زیراعلم روان شناسی ؛پزشکی؛ وهمه علم ها در آن نهفته است وماباید بگردیم وآنهاراپیدا بکنیم وانرا درزندگی خود به کارببریم وبا تزکیه وآموزش میتوانیم معنای درست آن رابفهمیم. ما باید قدر این آموزشها رابدانیم زیرا ما بااین آموزشهاتوانستیم تغییرکنیم وتبدیل به انسانهای دیگری بشویم.واز تاریکی بیرون بیاییم . وازاینکه خداوند اجازه دانستن یکسری مطالب را به ما داده باید خداوند راشکر کنیم وقدراین کنگره رابدانیم

. همسفر مینا:اگر کسی درکنگره بخواهد به جایگاهی برسد اول ازهمه باید ظرفیت آن راداشته باشدو مثال زدند : قوم بنی اسرائیل که از موسی میخواستند که خدا رابه آنها نشان بدهد وخداوند صاعقه ای زدوآنها مردند ودوباره آنهارازنده کرد وگفت آنها ظرفیت یک صاعقه رانداشتندچگونه ظرفیت دیدن من رادارند.و آیا این کافی نیست که من میتوانم مردگان رازنده کنم ودلیل دیدن من نیست .

همسفرالهام:کنگره مسافران مارا که از نظر جسم وروان مرده بودند زنده کردوماهمسفران حال خراب و مرده را زنده کرد.

خانم زهره:آقای امین درسیدی گفتند که مادر آفرینش جهان هیچ نقشی نداریم ولی درتعادل جهان نقش میتوانیم داشته باشیم.و این جمله معنای عمیقی دارد به خاطر همین است که می گویند ما نمی توانیم دیگران را تغییر دهیم زیرا ما خالق آنها نیستیم وقتی میتوانیم که خود ما سازنده آن باشیم مانند کسی که عروسک یا یک لیوان را درست میکندچون سازنده آن است میتواند آن را هر مدلی که بخواهد تغییر بدهد.. اما برای تعادل جهان آفرینش میتوانم کاری کنم که باتغییر خودم وبارفتار خودم هم خودم آرامش داشته باشم وهم کسانی که در کنارمن هستند درآرامش وآسایش ودر تعادل باشند.مانمیتوانیم به زورانسانها راتغییر بدهیم و زودتر ازتاریکی دربیاوریم باید وقت آن برسد تابتوانند به درستی از تاریکی هاخارج بشوندوقتی بخواهیم به زور دیگران راتغییر بدهیم مانند اینست که کیکی که در فر است و ۴۰ دقیقه زمان دارد که خوب پخته بشود من از زمان موعد یعنی ۲۰ دقیقه زودتردربیاوریم وکیک هنوز نپخته است.

همسفر مینا:سوال کردند مگر پدر ومادر که بچه ای به دنیا می آورند  خالق آنها نیستند؟

خانم زهره:فرمودند خیر ؛چون پدرومادرخالق بچه های خودنیستند آنها امانت دار آنها هستند آنها حتی نمی توانند در نقش قیافه بچه خود قبل از تولد کاری انجام بدهندپس چگونه میتوانند آنها رابه اجبارتغییربدهند.

همسفر زهره م:سوال کردند که چراما در کنگره اینگونه یاد گرفتیم که اگر ما درمسیر آموزش وتزکیه باشیم واز تاریکی بیرون بیاییم وانسان خوبی شویم رزق ها عوَض میشود وانسانهایی که در کنار ماهستند ومارا اذیت میکنندیاخوب میشوند ویاازکنار ما می روند؟

همسفر زهره ش:اینگونه پاسخ دادند که درآمو زشها به مامیگویند انسانهاباید هم حس باشندتابتوانند یکی شوندووقتی شما تغییر بکنیدواونتوانست خودش رابه شمابرساند یک ذره فاصله ایجادمیشودوبعضی موقع هاانسانها براثرناتوانی نمی توانند خودشان رابه ما برسانندومن باید کاری به دیگران نداشته باشم خودم درمسیر آموزشهاباشم وتزکیه وپالایش انجام بدهم وایمان داشته باشم وبقیه راواگذار به خداوند کنم وخودش هرکاری که خواست انجام بدهد ومن راضی باشم.

وقتی من هدفم اصلاح خودم باشد بهترین ها برایم اتفاق می افتد وچون من الان با این مسافر مشکلی ندارم واز او متنفر نیستم مادرجهان های دیگر باهم هستیم.

ودر آخر بچه های لژیون انتخابات دبیری داشتندو وخانم فاطمه دبیرلژیون شدند__

دستور جلسه هفته آینده: سی دی شگفت انگیز

نویسنده: همسفر نگار و همسفر زهره م
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 

تاریخ : دوشنبه 17 تیر 1398 | 12:53 ق.ظ | نویسنده : همسفر نگار | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات