تبلیغات
همسفران وادی عشق - عملكرد لژیون ( ادامه سی دی قضاوت )

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی با حضور جمعی از همسفران و دبیری همسفر افسانه و استادی خانم زهره با دستور جلسه امتحان از کتاب ۶۰ درجه و ادامه سی دی قضاوت آغاز به کار نمود.

 -وقتی می بینیم حالمان خوب نیست یکی از دلایلش این است که در ذهنمان درحال قضاوت کردن هستیم و این جنگ تفکر و اندیشه ادامه پیدا می کند و انرژی ازما گرفته می شود پس خیلی وقتها علت بی انرژی بودن یا حال خراب بودن ما این اتفاقاتی است که در صور پنهان می افتد و ما از آن بی خبریم....

-این جملهٔ کلیدی سی دی قضاوت است که می گوید:« وقتی بدی در دیگران می بینیم و درموردش قضاوت می کنیم حتما دردرون خودم هست.» برای اینکه این جمله را بهتر متوجه بشویم مثالی در صور آشکار می زنیم...

در ابتدا از صفحه ۱ تا ۱۲۰ کتاب ۶۰ عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر آزمون داخلی لژیون برگزار شد سپس ادامه سی دی قضاوت به مشارکت گذاشته شد:

ادامه سی دی قضاوت :

همسفر افسانه: در جلسه قبل گفتیم که وقتی که درمورد کسی قضاوت می کنیم نشان دهنده این است که من هم آن صفت را دارم وحس مشترک بین من وآن وجود دارد وشروع می کنم به قضاوت کردن وحکم صادر می کنم اینجا دو اتفاق می افتد:1-انرژی زیادی از دست می دهیم ،بخاطراینکه یک جنگ دوطرفه ایجاد می شود و ما حس بد می فرستیم سمت آن وشخص مقابل هم به سمت من و این باعث می شود انرژی زیادی ازدست بدهیم.

2-ما به نفس اماره اجازه می دهیم که همچنان به کار خود ادامه دهد و برای کارهای بعد نقشه بکشد،چون قضاوت را در خودمان منحل نکردیم این جریان همچنان ادامه دارد وخیلی از وقتها نمی دانیم چرا اینقدر بی انرژی هستیم .

خانم زهره:

 -وقتی می بینیم حالمان خوب نیست یکی از دلایلش این است که در ذهنمان درحال قضاوت کردن هستیم و این جنگ تفکر و اندیشه ادامه پیدا می کند و انرژی ازما گرفته می شود پس خیلی وقتها علت بی انرژی بودن یا حال خراب بودن ما این اتفاقاتی است که در صور پنهان می افتد و ما از آن بی خبریم.

 -ما وقتی رفتار بدی را در شخصی می بینیم و حس تنفر نسبت به آن پیدا می کنیم به دلیل اینکه توجیهی برای حس بد خود داشته باشیم شروع به قضاوت کردن می کنیم.

-ما تا وقتی که دیگران راقضاوت می کنیم متوجه صفاتی که درخودمان هست نمی شویم و همچنان درتاریکی باقی می مانیم و حال بدی هایمان ادامه دارد چرا؟

چون ما یک دوربین داریم،تا وقتی این دوربین رابه سمت طرف مقابلم می اندازم که درموردش قضاوت کنم ،دیگه درون من تاریک است ومن اگرمی خواهم صفت بد خودم راببینم باید نور را بیندازم روی ٱن تا ببینم ٬ولی دوربین آن طرف است زمانی که دست ازقضاوت برداشتم حس بد نسبت بهش نداشتم آن موقع صفت ضدارزش را درون خودم می بینم و سعی می کنم اصلاحش کنم .

-این جملهٔ کلیدی سی دی قضاوت است که می گوید:« وقتی بدی در دیگران می بینیم و درموردش قضاوت می کنیم حتما دردرون خودم هست.» برای اینکه این جمله را بهتر متوجه بشویم مثالی در صور آشکار می زنیم آقای مهندس در یکی از صحبتهایشان مثالی که زدند این بود که: زمانی که من یک ماشین پیکان داشتم وقتی داخل خیابان می رفتم فقط ماشین های پیکان توچشم من بودند و آنها رامی دیدم. دقت کنید شما هم ماشینتان هر نوع و مدلی که باشد وقتی در خیابان حتی در چند کیلومتری شما ماشینی شبیه ماشین شما باشد خیلی سریع تر از بقیه ماشینها به چشم شما می آید.یا مثالی دیگر:

من اگریک مانتویی داشته باشم و وارد این سالن بشوم و کسی دیگر مانتویی شبیه مانتو من پوشیده باشد سریع متوجه آن می شوم و نظر من را به خود جلب می کند چون خودم آن را داشته ام دقیقا جزئیات آن رامی دانم .این یک مثال در صورآشکاراست که ما درک کنیم که وقتی کسی را دروغگوحساب می کنم حتما دروغ درمن هست،چون خودم دروغ گفتم حالات یک دروغگو رامی دانم وتشخیص می دهم .

-گاهی ما با یک لب تکان دادن در مورد دیگران قضاوت می کنیم. که شاید به نظر خیلی کوچک باشد اما تخریب بالایی دارد. پس حواسمان به افکارمان٬ گفتارمان و رفتارمان باید باشد. 

-راهکارهایی برای اینکه دیگران راقضاوت نکنیم:1-هرلحظه خودمان راجای دیگران بگذاریم و همه مسایل را فقط از دید خودمان نگاه نکنیم.۲- حریم دیگران را محترم بشماریم. ۳-توانایی هایمان رابالا ببریم.خیلی وقتها ما چون ناتوان ترازبقیه هستیم قضاوت می کنیم می خواهیم یک توجیهی برای ناتوانی خودمان داشته باشیم .باید توانایی هایمان را درزمینه هایی که دوست داریم بالاببریم.مثلا من به حرفه ای علاقه داشتم ولی به ٱنجا نرسیدم ووقتی می بینم که شخصی درآن پیشرفت کرده وبه ٱنجا رسیده ولی من نرسیدم شروع می کنم به قضاوت کردن .اول حسادت می کنم ،قیاس وبعدقضاوت .پس سعی کنیم به دنبال کارهایی برویم که علاقه داریم وهیچ وقت نگوییم دیرشده،یاازمن دیگه گذشته .۴-.... .

سوال کسانی که در مورد ما قضاوت می کنند چگونه با آنها برخورد کنیم؟

همسفرفهیمه:کسانی که درمورد انسان قضاوت می کنندبارخیلی سنگینی رابه انسان تحمیل می کندوقتی به یک مجلسی دعوت هستیم ودیربه آنجامی رسیم یک جوخیلی سنگینی رااحساس می کنیم وآنجاناخواسته درمورد انسانها قضاوت شده.وبایدازمنفی نگری دست برداریم ونقاط منفی شخص رانبینیم بلکه نقاط مثبت آن راببینیم که آن شخص راموردقضاوت قرارندهیم.

همسفر افسانه:وقتی شخصی درموردمن قضاوت می کند این باعث می شود که صفت بد را که درون من پنهان شده ببینم وبیشتردقت کنم و زمانی که آن صفت راریشه ای ازبین ببرم باعث می شودکه من بهم نریزم.

خانم زهره:ازاین موضوع چهاربرداشت می توانیم داشته باشیم:

همسفرفهیمه:1-نسبت به  نظردیگران حساس نباشید.تا وقتی که نظردیگران برایت مهم باشد مطمئن باش که ضربه می خوری وتیرقضاوت آنها برایت مهلک وکشنده است.بایدحساسیت هاراکم کنیم وانرژیمان راازتایید دیگران بدست نیاوریم.

2-تاموقعی که صفتی درانسان هست قضاوت دیگران برای شخص ناراحت کننده است مثلااگربگویند که شما دروغگوهستیدموقعی ناراحت می شوم که واقعا آن صفت درمن باشد

همسفرسمیه:حضرت علی(ع)که دیگران درموردشان قضاوت می کردندناراحت نمی شدند واین یعنی که این صفت درونشان وجود نداشت ولی کسانی که ناراحت می شوند آن صفت درونشان وجود دارد.

خانم زهره:اینجا می گویندکه نظردیگران برایتان مهم نباشداگراحساس می کنید که ناحق درموردتان قضاوت شده بازهم ممکن است درلایه های زیرین این صفت وجود داشته باشدولی ماازآنهاخبرنداریم.

چون ما ازخیلی ازصفت ها وخواسته هایمان خبرنداریم.آقای امین درسی دی بخشش می گویندکه مافقط از 5 درصد از آنها خبر داریم 95درصد آنها پنهان هستند.

3-کارهایی که دیگران می کنندوباعث ناراحتی انسان می شود،اگر انسان اسیر آن حس های ناراحت کننده شود،می شود حجاب. وقتی که دیگران  ما راقضاوت کردند و زندگی شما مختل شد این حجابی روی ضدارزش های خودمان می شود که آنهارانبینیم.

ولی به این جهان آمده ایم تا تکامل پیدا کنیم،ضدارزش هایمان رایکی یکی ببینیم ،پس اینقدراسیرآن حرف ها نشویم .

۴-دیگران می توانندباقضاوت کردن ما به ما کمک کنند تا بهتر و سریعتر ضدارزشهای خودمان را ببینیم.

چگونه موقعی که قضاوت می کنند ناراحت نشویم؟همیشه به این فکرکنیم که این شخص آمده تاصفاتی که درون ما هست را به مانشان بدهدوما آنها را ببینیم.دوستان ما همیشه کسانی نیستندکه خوبی هایمان رابه ما بگویند،گاهی دوستان ما کسانی هستند که بدی های مارابه ما گوش زدکنند.اگربه شما می گویند چرا اینقدرغیبت می کنی،چرا اینقدردروغ می گویی باید دوستشان داشته باشیم چون آنها گهگاهی مامورهستند که این کار را بکنندوصفات ما را به مانشان دهند واگراین را بدانیم قطعا حس بدی نسبت به آنها نخواهیم داشت.

همسفرفهیمه:افراد بدآموزگارما می شوند.

فرق بین تصمیم وخواست:خواست همان بذری است که درانسان هست که اگرانسان آن رابوجود بیاورد انجام می شودومی تواند درجهت آن حرکت کند.موقعی که می خواهیم تصمیم بگیریم سریک دوراهی قرارمی گیریم که بایدانتخاب کنیم درواقع چگونه حرکت کردن درجهت خواسته یاخلاف آن تصمیم گیری می شود.ولی خواست یاآن بذرباید درانسان وجود داشته باشد.

خانم زهره:کسی که ازچیزی عبورکند نمی گویدکه ازچیزی بدم می آیدمی گوید از چی خوشم می آید.

همسفرافسانه:زمانی که من صفتی درخودم داشته باشم وآن صفت حل شودباعث می شود که هیچ دافعه یاجاذبه ای بوجودنیاید.اگرمن یک شخص دروغگوراببینم زمانی متوجه می شوم این دروغ درمن حل شده که هیچ دافعه وجاذبه ای درمن بوجودنیاید.یعنی من ازشخص دروغگونه بدم می آیدونه خوشم می آید.

خانم زهره:کسانی که ازطریق سقوط آزاد درمان می شوند واقعا نسبت به مواد مخدر متنفرمی شوند درصورتی که کسی که درمان می شود حتی اگردرمجلسی که مصرف می کنند نشسته باشد هیچ حسی ندارد نه نسبت به مواد ونه نسبت به شخصی که مصرف می کند. پس ما هم اگر حس می کنیم  مثلا صفت دروغ در ما حل شده است نشانه اش این است که ازآدم دروغگو بدمان نمی آید.

عدم اعتماد به نفس درچیست؟

عدم اعتمادبه نفس یعنی اینکه نفس به انسان اعتماد نمی کند یک حاکمی رادرنظربگیریدوقتی که هی به اهالی آن روستا وعده می دهداماآنهارااجرانمی کند مردم روستا به این حاکم اعتمادنمی کنند دقیقا این درون ماهست وقتی ما وعده می دهیم به خودمان مثلا سی دی هایم رامی نویسم،خانه مادرم می روم،...اما انجام نمی دهیم اینهاباعث می شود که اعتمادبه نفس مان پایین بیاید .

چرا گاهی اینها راانجام نمی دهیم؟ چون برنامه هایی که می ریزیم بیش از توانمان است .پس باید درذهنمان آنچه را که می گوییم عمل کنیم اگرگفتم امروز مشارکت می کنم بایدمشارکت کنم وگرنه خودم بادست خودم اعتمادبه نفسم رامی گیرم.چون دیگه به خودم اعتماد نمی کنم .آنچه راکه درذهنم برنامه ریزی می کنم بایداجراکنم .

خیلی مهم است که این برنامه ریزی چطورباشد.باید درحد توانمان باشد.ازکارهای کوچک وبرنامه ریزی های کوچک بایدشروع کنیم که بتوانیم آنها راانجام دهیم و اعتماد به نفسمان را آرام آرام بالا ببریم.

موضوع مورد بحث هفته آینده: سی دی خدا

نویسنده: همسفر الهه
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها: كنگره 60، قضاوت، عملكرد لژیون،  

تاریخ : یکشنبه 2 مهر 1396 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : همسفر الهه | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.