به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۳ لژیون هشتم همسفران شعبه شیخ بهایی با حضور جمعی از همسفران و استادی خانم فهیمه د و دبیری همسفر فهیمه الف با دستور جلسه سی دی شو شود و ادامه وادی دوم آغاز به کار نمود.

خیلی افراد هستندکه به کنگره می آیندکه رهاشوند ولی روی خواسته شان پافشاری نمی کنند و آقای مهندس می گویندکه افراد خواسته را دارند ولی تسلیم نیستند. پس بایدمصمم باشیم ،تسلیم باشیم و باورداشته باشیم تابه خواسته مان برسیم...


در ابتدا از همسفران آزمون جهان بینی ۲ گرفته شد.

سی دی شو شود

همسفرفهیمه د:در ابتدای سی دی آقای مهندس در مورد پوشیدن لباس سفید تاکید دارند. پوشیدن لباس سفید همین طورکه در صور آشکار اگر یک لکه روی آن باشد نمایان است صورپنهانمان را هم باید آراسته کنیم و صور پنهانمان را باید اینقدر دور از ضدارزشها و آلودگی ها نگه داریم که اگرکوچکترین آلودگی یا ضدارزش وارد شود نمایان باشد و آن را پاک کنیم.

همسفرفهیمه الف:شو شود همان کن فیکون است و این ویژگی خداوند است که وقتی درمورد چیزی میگویدشو هنوز تمام نشده آن اجرا می شود و انسانها هم  چون ذره ای از وجود خداوند هستند میتوانند این ویژگی راداشته باشند. مثلا وقتی می گوییم قورمه سبزی این را همان لحظه در ذهنمان تجسم میکنیم ولی در بیرون نمیتوانیم آن را همان لحظه اجراکنیم. خدواند رحیم است، رحمان است، عالم، بخشنده، و ...است و ما هم میتوانیم این ویژگی ها را در خودمان تقویت کنیم.

همسفرفهیمه د:ما اول در ذهنمان تصویرسازی میکنیم مثلا ساندویچ اول تصویر آن را در ذهنمان مجسم میکنیم بعدبه دنبال تدارکات آن میرویم ولی یک مسئله ای که خیلی مهم است اینکه درجهان پارامتر زمان راداریم. وقتی میخواهیم یک چیزی را تهیه کنیم زمان میبرد تا آن آماده شود شخصی که میخواهد شنا یاد بگیرد احتیاج به زمان دارد تا یادبگیره، یا کسی که زبان انگلیسی میخواهد یاد بگیرد زمان لازم دارد. این پارامتر زمان برای ما که درجهان فیزیکی زندگی میکنیم وجود دارد وگرنه برای جهان دیگر زمان وجود ندارد.

همسفرفهیمه الف:در قرآن کریم گفته شده که این جهان هم یک زمانی را طی کرده تا بوجود آمده. زمان یکی ازشاهکارهای عظیم خداوند است. انسان در همین زمانها رشد و تکامل یافته. فرق انسانهای موفق و ناموفق اینستکه وقتی می خواهند شوشود را اجراکنند با توجه به توانایی هایشان انجام میدهند مثلا شخص میگوید من میخواهم صبح ساعت 5 بیدار بشوم. باید اول ببینه توانایی اش را دارد اگر میتواند این برنامه ریزی را انجام دهد وگرنه اگر نتواند آن را انجام دهد باعث می شود که آرامشش را ازدست بدهد و انسانهایی موفق هستند که از شوشودهای کوچک شروع می کنند مثل انجام کارهای روزمره و هر چه این شوشودها بیشتر باشد انسان متعادل تری است و  آرامش بیشتری دارد.

همسفررویا: همان طورکه انسانها قطره ای از دریای بیکران الهی هستند و خداوند روح خودش را در انسانها دمید همان طور هم میتوانند صفات خداوند را داشته باشند اگر خداوند می گوید کن فیکون انسانها هم میتوانندانجام دهند و فقط فرق ما اینستکه باید از پارامتر زمان عبورکنیم. یکسری پارامترهایی در شوشود دخالت دارد:1 –تفکر است وقتی میخواهیم کاری را انجام دهیم باید تفکرکنیم ببینیم آیا قادر هستیم آن را انجام دهیم و بعد آن را اجراکنیم 2 - تصویرسازی ذهنی است 3- باورکنم که من میتوانم آن را اجراکنم، اگر من باور داشته باشم که این کار را میتوانم انجام دهم صدرصد اجرا خواهد شد. همان طورکه آقای مهندس فرمودند وقتی که کتاب 60درجه رانوشتم باورم شدکه میتوانم این سازمان را تشکیل بدهم و محقق شد. یک دوستی داریم که  ده سال است باهاش دوست هستیم وقتی  یک تصویر منفی ازش ببینیم در برخورد اول از او متنفر میشویم  ولی اگر درست آنالیزکنیم فقط منفی های او را نمی بینیم.

همسفرفهیمه د: آقای مهندس فرمودند وقتی که مادر و برادرم فوت کردند من یک مصرف کننده بودم و برای خاک سپاری من نرفتم، و گفتند چون من تصاویرذهنی خوبی از آنها داشتم نمی خواستم تصاویر بدی جایگزین آنها شود و من بعداز خاک سپاری رفتم که آن صحنه بد را هیچ وقت در ذهنم نداشته باشم.

 همسفرفهیمه د: آقای مهندس می گویندکه اینها بستگی به دانایی شخص دارد و ممکن است این اتفاقات بیفتد ولی ما باید از تصاویر جایگزین استفاده کنیم. این تصویرسازی ذهنی برای مصرف کننده ها هم خیلی میتواند کاربرد داشته باشد. وقتی از چیزی ترس داریم به قول آقای امین باید به دل ترس برویم و باید با آن روبرو شویم و آقای مهندس هم این موضوع را گفتند که برای از بین بردن ترس شخص را با آن موضوع روبرو می کنند و یک تصویر دیگری به شخص میدهندکه نسبت به تصویر قبلی آگاهی پیدا می کند و تصویر جدید را جایگزین تصویرقبلی میکند.

خانم حکمت سوال کردندوقتی کسی مثلا از موش ترس داره تصاویر را چطور جایگزین کند؟

همسفرفهیمه الف: آقای مهندس این سوال را در ارتباط  با اعتیاد توضیح دادند که زمانی که شخصی نشئه بوده و خوشی های اعتیاد یادش می آید ولی داره روی خودش کار میکند که اینها را برطرف کند باید بلافاصله اثرات مخربی که تریاک یا موادمخدر دارد را در ذهن خودش جایگزین کند بی احترامی هایی که بهش می شد، نداری هایش،بدبختی هایش...اگر اینها را سریع جایگزین کند باعث تقویتش می شود که خودش را بالا بکشه نه یک لحظه خوشی که در ذهنش آمده را ببینه.

همسفرفهیمه د:شخص نشئه شدنش را در نظر نگیرد سریع تصاویر بعدی را جایگزین کند رهایی خودش را ببیند،کمک راهنماشدن خودش را، مرزبان شدن ... را در ذهن خودش تصویرسازی کند.

شخص وقتی میخواهد فرمان بدهد باید باور داشته باشد چون اگرخود شخص باور نداشته باشد مسلما کائنات هم باور نخواهند داشت. پس ما باید اول خواسته ای  که داریم را بدهیم و باورکنیم مثلا یک سفراولی باید باورکند که میتوانم رهاشوم. آقای مهندس میگویند کسی که میخواهد یک هلکوپترشخصی داشته باشد باید باورکند که من میتوانم یک هلکوپترداشته باشم وروی این خواسته پافشاری کنیم. خیلی افراد هستندکه به کنگره می آیندکه رهاشوند ولی روی خواسته شان پافشاری نمی کنند و آقای مهندس می گویندکه افراد خواسته را دارند ولی تسلیم نیستند. پس بایدمصمم باشیم ،تسلیم باشیم و باورداشته باشیم تابه خواسته مان برسیم.

شوشود یکدفعه به دست نمی آید ما باید اگر شکستی هم میخوریم دوباره محکم روی پای خودمان بایستیم و ادامه بدهیم. خداوندمی گوید من هر چیزی که بخواهی بهت میدهم ولی مستلزم گذشت زمان است . یه زمانی هم هست که مصمم هستیم،خواسته هم داریم ولی به خواسته مان نمی رسیم اینجا حکمت و مصلحت خداوند است شاید آن خواسته به ضرر ما باشد. ما باید برای زندگی هایمان برنامه ریزی داشته باشیم کسانی که هدفی ندارندکه برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنند در واقع انسانهای افسرده ای هستند.

ادامه وادی دوم:

همسفرفهیمه الف:نیروهای درونی ما مثل آتشفشان هستندکه اگر آنها به حرکت در بیایند ما قادر هستیم که خیلی ازکارها را انجام بدهیم. انسان اگر بدترین شرایط را هم دارد میتواند آن شرایط را تغییر بدهد. مثالی که آقای مهندس گفتند مثال یک دوچرخه سواری بود که سرطان داشتند و چون این شخص انرژی بالایی داشته و این بیماری اش را جدی نمی گرفته و تصمیم میگیره که در مسابقات دوچرخه سواری شرکت کند و شش سال پشت سرهم مقام کسب میکند و این شخص توانسته بود بدترین وضعیت را تبدیل به بهترین کند.

تفکرات غلط بر ساختار جسم ما میتواند خیلی اثر بگذارد، اگر باورهای غلطی داشته باشیم تبدیل به بیماری سایکوسوماتیک می شود و وقتی مشکلی برای ما پیش می آید می گوییم همه چیز تمام شد و برای خودمان  توجیه می آوریم و باعث می شود که بیشتر در تاریکی فرو برویم، اعتماد به نفسمان را از دست بدهیم و خودمان تسلیم نابودی محض کنیم. این مصداق مورچه ای است که وقتی داخل لانه اش آب می آید می گوید وای دنیا را آب برد و فکر می کنه که همه چیز نابود شده.

همسفرفهیمه د: اگر فکر کنیم چیزی بیهوده خلق شده یعنی ما هنوز به فلسفه درونی آن پی نبردیم، یعنی علم و آگاهی ما به درجه ای نرسیده که متوجه شویم این برای چه خلق شده، مثل همان کرمی که حضرت موسی به خداوند می گوید چرا این کرم راخلق کردی؟ خداوند می فرماید قبل از اینکه شما این سوال را بکنی کرم از من سوال کرد که چرا شما را خلق کردم؟ پس هرکدام ازما یک فلسفه ای داریم که فقط خالق ما میداند و اگر ما به این درک نرسیدیم که چراخلق شدیم مطمئنا به فلسفه وجودی خودمان پی نبردیم.

همسفرفهیمه الف: لذت وصال را کسی میتواند درک کندکه درد فراق را کشیده باشد.کسی که د ر زندگی اش یک سختی کشیده وقتی که به موفقیت میرسد لذتی بالاتر از کسانی دارند که از اول آن موقعیت را داشتند.

همسفرفهیمه د: موقعی که انسان در تاریکی فرو رفت بایستی از گذرگاههای بسیار سخت عبور نماید و اگر توانست از این گذرگاهها جان سالم بدر ببرد آنوقت انسانی کارآزموده و رها خواهد شد. اگر ما در سختی هستیم و توانستیم آن سختی ها را پشت سر بگذاریم هنرکردیم و گرنه کسی که همه چیز بر وفق مرادش هست هنرنکرده. خداوندسختی ها را در زندگی برای ما قرار داد که ما ساخته شویم و بتوانیم از گذرگاه زندگی عبورکنیم .

همسفرفهیمه الف: اگر ما فرض کنیم به این دنیا آمده ایم تا یکسری سختی ها را پشت سربگذاریم و تنها هستیم این اشتباه است خداوند میبیند که ما این مشکلات را داریم ولی صلاح و مصلحت اینستکه ما این دوران را پشت سربگذاریم، همیشه یاری رسان هست و ما مورد لطفش قرارگرفته ایم. انسانهای نادان هستند که می گویند ما به هیچ چیزی اعتقادنداریم، وقتی به عظمت موجوداتی که خداوندخلق کرده توجه کنیم میبینیم که ماحتی هنوز ساختار یک سلول از میلیاردها سلولی که جسم ما را تشکیل میدهد نشناختیم، اگر نفس کشیدن در اختیار ما قرار داشت ممکن بود فراموش کنیم نفس بکشیم. ما باید سازندگی  را در جسم و روان و جهان بینی خودمان بوجودآوریم و بدانیم که بیهوده به این دنیا نیامده ایم.

 موضوع مورد بحث هفته آینده: وادی سوم

نویسنده: همسفر الهه

 

 
طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها: کنگره ۶۰، عملکرد لژیون، سی دی شو شود، وادی دوم،  

تاریخ : پنجشنبه 26 مرداد 1396 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : همسفر الهه | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic