به نام خدایی كه همین نزدیكیست...

روز دوشنبه مورخ 95/12/02 لژیون شماره 8 همسفران شعبه شیخ بهایی(همسفران وادی عشق) با حضور جمعی از همسفران با استادی همسفر سمیه و راهنمایی خانم زهره با دستور جلسه وادی سیزدهم آغاز به كار نمود.این داستان چوپان بره از دست داده وبره ها به دام گرگهاافتاده اندواگرنوای نی شنیده نشودبه گرگها افزوده میگردد.میدانیدچرا؟برای اینکه آن دسته ازنی نوازان هم درنی خود پوشال ریخته اندوصدایشان شنیده نمیشود وبار بسیاری از گناهان انجام شده نیزدرمیان حفره های نی آنان است...

آیا پس از ترخیص بازهم مراحل دیگری هست؟

خانم رویا:اگرمسافری رها یی بگیردمسافردیگری می آیدوهمین طوراین مراحل تبدیل وترخیص انجام میگیره اگر یکسری انسانها بیمار هستند مثل کسانی که اعتیاد دارندومرحله ترخیص در مورد آنها انجام نشده شاید درآن موقع دارند انرژی میگیرند تا مرحله ترخیص  برایشان اتفاق بیفتد.

خانم رویا سوال کردندکه وقتی مازندگی میکنیم وبعدمیمیریم دوباره متولد می شویم علمای دین به ما گفتند بمانید تا امام زمان بیایند این بحث چه میشود؟

خانم سمیه پاسخ دادند:امام زمان بحثشان با این قضیه منافاتی ندارد هرکسی متولد میشود ازاین جهان خارج شود به جهان دیگری برود وخداوند طبق مشیت الهی هرموقع که فرمان صادر کنندحضرت مهدی ظهور پیدا می کنند واین بستگی دارد که به عمر کدام یک از ما باشد شاید به عمر بچه هایمان باشد وانشالله که در دوره ما این اتفاق بیفتد هیچ منافاتی با این موضوع ندارد که همه چیز تمام بشه حضرت مهدی(عج)نماد صلح جهانی هستند واتفاقا یک قسمتی از این وادی سیزدهم میگوید روشنایی ها جرقه میزندوبه دل تاریکی ها میرودوجرقه دوم وسوم ،صدای صور شنیده میشود این چندین تمثیل داره یکیش میتونه ظهور حضرت مهدی(عج)باشدیکیش میتونه حضور آقای مهندس باشه هر دوری که این مطلب را میخونیم چیز جدیدی به ذهنمان خطور خواهد کرد که اولین چیزی که به ذهن من خورد که صدای صور شنیده میشود وروشناییها شعاع اضافه میکنند یادآورظهورآقاحضرت مهدی هست.

هیچ موجودی در هیچ یک از مرحله های تکاملی خود،به خواب نمی رود واگرهم به ظاهر خواب باشد درحال گرفتن قدرت وقوت از مبداخویش است تا راه را بهتر بیابد وفرمان را بهتربه اجرا درآورد این داستان نیست.

همسفر زهره م:ما همسفرهایی که مسافرانمان بدسفرمیکنندباید دانش وآگاهی مان بیشترشو ددرسته که هنوز مسافرم گریز میزند ودرست سفر نمی کنه هم به خاطراینکه تاریکی هایش زیاد بوده وهم بخاطراین بوده که خداوند میخواهد اینقدر دانش وآگاهی اش بالا برودکه وقتی ازاین تاریکی بیرون می اید دیگه نخواهد به این تاریکی برگردد.خداوند یه موقع یه مصیبتی یه مشکلی به انسان می دهد ما نباید بگیم که چرا ،چون خداوند عادل است میداند که به صلاح من است من الان باید این مشکل را داشته باشم وبا این مشکل من رشد پیدا میکنم وتفکرم بالا میرود وبه حدی میرسم که بتونم مشکلم را حل کنم.

خانم سمیه:بدون دانش وآگاهی اگرصدسال هم بماند به همان شکل خواهد ماند.جایی که گفته شد جام های خالییا نیمه پر عاقبت پر خواهندشد،بدون تغییر،بدون دانش وآگاهی هیچ گاه پرنخواهد شد باید دانش وآگاهی باشد.آقای مهندس مثالی میزنندکه اگر در یک کویرچاهی بکنید هیچ وقت به آب نمیرسیدونکته اش همین دانش وآکاهی است ما با کسب آگاهی تغییرات را کم کم بوجود می آوریم.

خانم زهره:حتی اگر مسافرانمان مواد مصرف می کنند بیهوده نیست حکمتی دارد حتی اگر کسی بیمار میشود بیهوده نیست آن چیزی است که به دردش میخورد.اگر ما این وادی ها را بخوانیم فکر نکنم اصلا انسانی نا امید در این دنیا وجود داشته باشد.اگر مسافری سخت سفر میکند آن سخت سفر کردن به دردش میخوره ،اگر در تاریکی است اون تاریکی به دردش میخوره یه روزی همان تاریکی پتانسیلی در او ایجاد می کند که با عث یک حرکت محکم  میشود.آن باید این مرحله را بگذارند تا بهتر راه را پیدا کند یا به عبارتی دراین حیات ماچیزی به نام لعنت وجود ندارد.اگر ما چیزی را به عنوان لعنت پیدا کنیم این لعنت نیست این برای این است که راه را بهتر پیدا کنیم.

همسفرفهیمه:در این دنیا چیزی نیست که بگیم لعنت شده مثلا خودمون در گرفتاری هستیم بگیم خدا مارا فراموش کرده مامورد نفرین ولعنت خدا قرار گرفته ایم که هیچ روزنه ای برایمان باز نمیشود.آقای مهندس میفرمایندکه این سختی هایه حکمتی داردولعنتی وجود ندارد.

همسفرمریم:این سختی ها بستگی به عملکردهم داردکه آقای مهندس میفرماینداعمال مادر رهن است ما بایداین دفتر را به عقب برگردانیم واعمالمان راکه در رهن هستند را با اگاهی ازرهن دربیاریم.

خانم زهره:ماهمیشه میگوییم چرا مسافرم نمیخواهد خوب بشه هیچ وقت نمیگوییم چرا من نمیخواهم خوب بشم.من خودم را آدم خوبی فرض میکنم ومیگویم چرا او...که در این سی دی میگوید نگو چرا نمیخواهد آدم شود چرا میخواهد در تاریکی بماند این یک حکمتی دارد اوباید این دوره را بگذراند،اونیازش است که هنوز در تاریکی باشدوآنچه خانم مریم گفتند بستگی به خودمان دارد جایی که فقط خودم را میبینم ولی ما بیشتر ازدست اطرافیانمان می نالیم هیچ وقت از دست خودمون نمی نالیم.فکر می کنیم کارهای خودمان درست است ومیگویم چرا آنها نمیخواهند درست شوندهیچ وقت نمی گویم چرا من درست نمیشم.

خانم سمیه:دربیماری اعتیاد هم اگر بیماری شناخته نشود شخص به درمان نمیرسد شاید کسی پیدا شود ترک کند اما به درمان واقعی نرسیده پس بایدمبدا،مقصدوهدفمشخص باشدوباید تغییرات مرحله به مرحله انجام بگیرد.پس برای درمان بیماری ها هم باید عمق بیماری کشف شود نه فقط اینکه عنوان بیماری را بدانیم وقتی بیماری تشخیص داده شود نصف راه ،حل شده نوع بیماری تشخیص داده شده و میشود آن را درمان کرد .ولی دانش پزشکی امروزه کاری که انجام میدهند مانند این است که در یک انبار کاهی دنبال سوزن میگردند.اما هر دری کلیدی داردوباید کلیدش پیدا شودتا آن مشکل حل شود.

یوم الفصل چیست؟

یوم الفصل مثل استخدام،درسفر اول وورود به سفردوم،طلاق،تولد فرزند،روز ورود به کنگره،آموزش هایی که از سی دی ها میگیریم...

یوم الفصل ها بعضی از آنها ذره ذره اتفاق می افتند وقتی ما از یک چیزی جدا بشیم وبعضی از آنها دریک مقطع اتفاق می افتد.وقتی ما از یک چیزی جدا بشیم آن لحظه جدایی است.

یوم الفصل زمین کی وچگونه است؟

یوم الفصل زمین چیزی هست که ما باره وبارها در آیات قرآن خواندیم که خورشید تیره وتار میشود،ستاره ها در هم پیچیده میشوند،زلزله ای مهیب (اذا زلزلت الارض زلزالها)سراسر زمین را فرا میگیرد ،کوههاروان میشوند،دریاهاواقیانوس ها لبریز میشوند وزمین آنچه را ذر خودداردبیرون میریزد.

خانم زهره:وقتی میبینیم جهان به این عظمت یوم الفصل دارد نابود میشود وجهان جدیدی آغاز میشود پس من همسفر هم که ذره ای از این جهان خاکی هستم میتوانم یوما الفصلی برای خودم رقم بزنم آنهایی که الان زندگی هاشون درسختی است این وادی امید میدهدومن میتوانم یوم الفصل جدیدی را برای خودم آغاز کنم به شرط اینکه نقطه ای که میگذارم ودر ادامه میخواهم خطوطی را رسم کنم آن خطوط را با آگاهی رسم کنم.

آیا قبل از اینکه هسته اولیه جهان خاکی کاشته شود،آفرینش دیگری نیزبه این شکل بوده است؟

خانم سمیه:بله آفرینش های زیادی بوده کائنات از قانون اعدادپیروی می کنندجهان های قبل ازاین بوده وجهان های دیگری هم بعدازاین خواهدبود وهمانندیک سیکل یا یک دوره پشت سرهم اتفاق خواهند افتاد.انسان هم چون ذره ای ازهستی است وهستی چیزی را ازدرون خودش از دست نمیدهد وطبق قانون انرژی ،انرژی هیچ وقت از بین نمی رود وخاصیت تک تک ذرات درتمام ذرات هستی نهادینه است یعنی درانسان هم همین طور است انسان  جهانهای قبلی را تجربه کرده در این جهان زندگی میکند وحیات های بعدی را هم تجربه خواه کرد.یک مثال برای روشن شدن این موضوع میتوانیم اتاقی را در نظر بگیریم که دروپنجره آن بسته باشدوما بخواهیم بشقابی را از اتاق بیرون کنیم وقتی دروپنجره بسته باشد نمی توانیم پس یا باید آن را پنهان کنیم یا آن را بشکنیم ولی نمی توانیم آن را از بین ببریم .در هستی هم همین طور است برای هرچیزی که وجود دارد بها داده است هیچ چیزی ازبین نمیرود.حتی اگر شخصی از کارهای ضد ارزشی خسته شده باشد اگر دست به خودکشی بزند فقط جسم خودش را میتواند ازاین جهان خاکی بیرون کند وگرنهنمی تواند خودش را از بین ببرد،فنا معنا ندارد همه چیز بقا دارد.

اگرفرد الکلی یا معتاد بمیرد درجهان دیگرالکلی ومعتاد بیدار خواهدشد؟

همسفرالهه:باتوجه به اینکه اعتیاد فقط بیماری جسمی نیست وروح وروان هم هست پس درجهان دیگرهم به صورت یک معتاد بیدار میشودوبا خودکشی ازبین نمیرودوفقط یک مشکلی به مشکلاتمان اضافه میکند درجهان دیگرودریک تحقیقات که دانشمندان انجام داده بودند می گفتند که یک فرد معتاد تا9روزبعدازمرگش درجسمش خماری وجود داردباآنکه جان ازقالبش خارج شده ولی سلول های بدنش خماری میکشند.

همسفر فهیمه:انسان صورآشکاروپنهان داردخصوصه اعتیاد نفسش است وچون نفس وروح باقی میماندپس اعتیادش باقی میماندوازبین نمیرود.

خانم سمیه:خواسته های نفس مابامرگ ازبین نمیرودوچیزی که ماکسب کردیم درایندنیادرسته که مابرمیگردیمبه نقطه ای که آغاز کردیم امابااطلاعات وآگاهی هایی که دراین جهان بدست می آوریم ،میرویم وبازگشت پیدا میکنیم وچون اعتیاد جزءخواسته های نفس ماهست تک تک خواسته های ما با ما محشور میشود.

هرگاه که فرمانهای قدرت مطلق انجام نشودومشق ها درست نوشته نشودنظم در بی نظمی فرو میرودوسبب نتایج غلط وپریشانی در انسان مگرددوبایستی بدانیم بیشتردردهای بشردراثردانشهای کشف نشده می باشد.

همسفرمهری:بایددرموردعلم تحقیق کردتابه آن دست پیداکنیم.هرچیزی کلیدی دارد وکلیدعلم هم تحقیق ومطالعه است.

همسفرفهیمه:همان کاری که آقای مهندس انجام دادندوباتحقیق دنیای علم درمان اعتیاد را با متدتدریجی پیداکردندوراه حل را برای کسانی که درداعتیاد را کشیده بودند وخواهان رهایی بودند راپیدا کردند

همسفرمریم:دردل سنگ برویدوترکیب ها راجدا کنید سرطان هم درمان دارد ولی مسیرسخت است حرکت کنید تا درمان را پیداکنیدحالا چه سرطان باشد،چه میخواهی وضع مال ات خوب بشه چه به تحصیلات بالایی دست پیداکنی باید دردل سنگ بروی وترکیب ها را جداکنی تا به خواسته ات برسی.

همسفرمعصومه:نظم دربی نظمی مثل همین که قاضی رشوه میگیرد،یک نفربه پزشک مراجعه میکند واحتاجی نیست که او عمل شود ولی پزشک بخاطر اینکه هزینه ای از آن شخص دریافت کند این کارراانجام میدهد،اینجاست که نظم دربی نظمی فرو میرود هرکاری میخواهیم انجام دهیم درصندقی را بازکنیم اگرازمواد منفجره استفاده کنیم تمام محتویات داخل صندق ازبین میرودهرچیزی کلیدی دارد.

خانم سمیه:اگرپرده ای برروی روشنایی هابکشیم وفکرکنیم همه چیز سیاه است یعنی بیاییم خیلی ازچیزهایی راکه نمیدانیم منکر شویم وبگیم چنین چیزی وجود ندارد.دردورنج بشر دو چیز است 1-دانش های کشف نشده2-دانایان نادان.دانایان نادان هستند که مردم به آنها اعتماد میکنند وآنها از اعتماد مردم سوءاستفاده میکنند.یکسرس دانایان نادان هستند که کلمات خدا را اشتباه به مردم میرسانندوباعث دین زدگی میشوندکه همان تعصب های کورکورانه است.تبلیغات ماهواره ای جزءهمان دانایان نادان است.

اکنون میخواهیم نظاره گر گوشه ای از نتیجه انجام ضد ارزشهاکه انسان مرتکب آن میشودباشیم گرچه آن را تاحدودی پیش بینی میکنیم.

جانشین تصویری را نشان میدهدکه انسان دچارانواع واقسام ضد ارزشها است ،نکته مهم اینکه زمانی که انسان دچار ضد ارزشها میشودالهام نیروهای قدرت مطلق دچار اشکال میشود یعنی وقتی مادر مسیر ضدارزشها می افتیم سیستم اینطور طراحی شده که وقتی به طرف ضد ارزشها میرویم القاوالهام ازطریق نیروهامنفی وارد میشوداگردرمسیرارزشهاومثبت ها باشیم القای نیروهای الهی صورت میگیرد

آسمان تیره وتار است غرش رعد امان انسانهارابریده گوش آسمان کراست آسمان صدای زجه وفریاد دلخراش انسان را نمیشنود،درب های آسمان بسته شده است .الهام نیروهای قدرت مطلق دچار مشکل شده است.شاگردان شیطان رقص کنان بسان کفتارهادرخود ولوله ای ایجاد کرده ان وبه یکدیگر میگویند بنگرید فرزندان انسان را .ابرها تیرهضدارزشی،افکار مخرب والکل بابرخوردبه انسانهاصاعقه های وحشت آفرینی را خلق کرده اند.آتشی بی نهایت سوزنده مشاهده میشود.از برخورد صاعقه ها :زنان،مردان،دختران،پسران وپیران نقش برزمین میشوند درحالیکه جراحاتی روح وجسم آنها را فراگرفته است .سیل های خروشان درمسیرخودخانه وخانواده هارابه انهدام کامل میکشانندوآنهارابه کام مرگ فرو میبرند وصدای قهقهه نیروهای تخریبی وبازدارنده فضارا پرکرده است وخانواده ها برمزارعزیزان خود درسکوت کامل فریاد میزنند چرا؟.

خانم زهره:قسمتی که میگوید آتشی سوزنده مشاهده میشود،انسان هایی که سختی اعتیادرا کشیده اند این را خوب متوجه میشوند.(آتش بگیر تا بدانی چه می كشم   احساس سوختن به تماشا نمی شود )اینجا منظور همان موادمخدرومصرف کننده ها هستند این صاعقه ها.چقدرانسانها بخاطر اعتیاد زمین گیرمیشوندوقدرت حرکت از آنها گرفته میشود.وکسانی که اوردوز میکنند دراثر همان دانایان نادان بهشون سقوط آزاد دادند یا کاری انجام دادند که اطرافیانشان میگویند چرا عزیزان ما باید اینگونه شوند.وچه افرادبسیاری که در اثر روش های غلط از بین رفتند.

این داستان چوپان بره از دست داده وبره ها به دام گرگهاافتاده اندواگرنوای نی شنیده نشودبه گرگها افزوده میگردد.میدانیدچرا؟برای اینکه آن دسته ازنی نوازان هم درنی خود پوشال ریخته اندوصدایشان شنیده نمیشود وبار بسیاری از گناهان انجام شده نیزدرمیان حفره های نی آنان است.

چوپان بره ازدست داده چوپان می تواند تمثیل نیروهای الهی باشد که دارد نیروهایش را از دست میدهد.گرگها می تواند نماد  نیروهای شیطانی باشد که انسانها را به سمت خودشان میکشند.ومنظور از نی نوازان کسانی هستند که خودشان را در زمینه درمان اعتیاد محق میدانند ادعا میکنندکه ما بلد هستیم ما میدانیم درصورتی که خودشان بهتر میدانند که این درمان اعتیاد نیست.پوشال تمثیل پول است ومنظور از اینکه میگوید درنی خود پوشال ریخته اند یعنی هدف آنها فقط پول است وبیش از اینکه جان انسانها برایشان اهمیت داشته باشه مادیات مهمتر است .خیلی از مصرف كنندگان با صدای نی این افراد (تبلیغات)جذب می شوند و می خواهند كه از دست گرگ ها نجات پیدا كنند اما با تخریب بیشتری به دست نیروهای شیطانی می افتند و این خودش باعث میشه که روزبه روز برتعداد گرگهاافزوده میشود.بایدتلاش وکوشش ماهایی که درمان اعتیاد را با گوشت وپوست خودمان دیدیم ومعجزه ای که در کنگره دیدیم بیشتر شوداگرتلاش نکنیم روزبه روزبرتعدادآن افراد اضافه میشود.

 

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور           کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن               وین سرشوریده بازآید به کنعان غم مخور

دورگردون گردو روزی برمراد ما نرفت              دئما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

موضوع بحث هفته آینده:سی دی تئوری ایكس 95 و ادامه وادی سیزدهم

نویسنده:همسفر الهه

طبقه بندی: گزارش عملکرد لژیون، 
برچسب ها: كنگره 60، عملكرد لژیون، وادی سیزده،  

تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : همسفر الهه | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.